Skip to content

КУРСОВЕ ЗА БЕЗОПАСНО БОРАВЕНЕ С ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

Обучението в курсовете има следните задачи:

1
Обучаемите да придобият знания и умения зa безопасно боравене с огнестрелно оръжие съгласно правилата за безопасност при боравене с огнестрелно оръжие.
2
Да овладеят начините и правилата за стрелба с пистолет, револвер и гладкоцевна пушка тип “помпа”;
3
Да получат знания за правните основания за използване на огнестрелно оръжие;
4
Да получат познания за даване на долекарска помощ на лица с огнестрелни наранявания.

Условия за допускане на кандидати до участие в курсовете за безопасно боравене с огнестрелно оръжие

До участие в курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие се допускат лица, представили пред провеждащия курса следните документи, придружени с копия:

1. свидетелство за съдимост;

2. медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.

След приключване на курса провеждащият курса връща на лицето оригиналите на документите по ал. 1.

Числеността на една учебна група не може да бъде по-малка от 12 и по-голяма от 20 обучаеми.

Учебните занятия в курсовете, както и теоретичните и практическите изпити се провеждат съгласно Програма за обучение и полагане на изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие и въпросник за полагане на изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

Изпитът се провежда от структура на МВР, като за провеждането му се издава заповед от директора на ОДМВР, или упълномощени от него длъжностни лица. В заповедта се посочват датата и мястото на провеждането на изпита и членовете на изпитната комисия.

Комисията, определена със заповедта, съставя протокол, който се съхранява в структурата на МВР, провела изпита.
Неиздържалите лица се допускат до поправителен изпит не по-рано от 15 дни след датата на провеждане на изпита.
Органът на МВР, назначил със заповед комисията за провеждането на изпита, издава нa успешно положилите изпита лица удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие в срок до 15 дни от датата на провеждането на изпита.